1 isotope stable ou quasi-stable

74.92
33
Arsenic
Métalloïdes

2 isotopes stable ou quasi-stable

10.81
5
Bore
Métalloïdes
121.75
51
Antimoine
Métalloïdes

3 ou + isotopes stable ou quasi-stable

28.09
14
Silicium
Métalloïdes
72.61
32
Germanium
Métalloïdes
127.6
52
Tellure
Métalloïdes

radioactif

209
84
Polonium
Métalloïdes